Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI VIGGEN SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Viggen sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (Viggen) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności swoich klientów oraz użytkowników odwiedzających stronę internetową viggenauto.pl. Zależy nam, aby każda osoba korzystająca z naszych usług dokładnie wiedziała jakie dane pozyskujemy oraz jak je zabezpieczamy przed dostępem osób nieuprawnionych. Z tego względu ustanowiliśmy politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych.

Mając na uwadze najlepsza ochronę Viggen z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze informatycznym i organizacyjnym, ukierunkowane na jak najlepsze zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem jak i nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 § 1 Przetwarzanie danych osobowych

Co to są dane osobowe? Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą). Możliwa zaś do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy (dane osobowe).

W związku ze świadczonymi usługami sprzedaży, najmu i serwisu pojazdów, a także sprzedaży produktów finansowych i ubezpieczeniowych Viggen gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe oraz informacje dotyczących zakupionych przez Państwa pojazdów oferowanych przez Viggen. Jednocześnie niektóre z ww usług (np. dostawa pojazdów, części naprawczych, akcesoriów, sprzedaż produktów finansowych i ubezpieczeniowych) dostarczane są przez partnerów i kontrahentów Viggen, którzy mogą gromadzić i przetwarzać Państwa dane osobowe dla celów wykonania zamówienia lub usługi oraz w zakresie i zgodnie z zasadami opisanymi w ich politykach prywatności. Gromadzenie Państwa danych osobowych może nastąpić poprzez stronę internetową viggenauto.pl, w szczególności przy użyciu formularza kontaktowego, dokonania rezerwacji kontaktu poprzez stronę internetową czy też za pomocą technologii plików cookies.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) RODO, poniżej przedstawiamy Państwu istotne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku ze świadczeniem usług przez Viggen.

 § 2 Administrator danych osobowych

Administrator danych osobowych jest podmiotem, który gromadzi, wykorzystuje, przetwarza i udostępnia, a także odpowiada za bezpieczeństwo danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Viggen spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Modlińskiej 206, 03-119 Warszawa, NIP: 9512024764, REGON: 017296349, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016975.

Dla potrzeb należytego świadczenia przez nas usług gromadzimy dane osobowe jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Jednocześnie przy ich przetwarzaniu dokładamy wszelkich starań aby chronić je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

 § 3 Zakres przetwarzania danych osobowych

Gromadzone przez nas dane osobowe są wykorzystywane w następujących celach:

 1. w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży, najmu, zlecenia i innych. W tym zakresie przetwarzane będą następujące dane:
 • określające strony i przedmiot umowy: w tym imię, nazwisko, numer identyfikacji podatkowej NIP, numer identyfikacji PESEL, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, marka pojazdu, model pojazdu, jego przebieg, numer rejestracyjny, numer identyfikacyjny pojazdu VIN,
 • informacje dodatkowe: adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, numer rachunku bankowego.
  1. w celu obsługi zlecenia reklamacyjnego i realizacji procesu gwarancyjnego. W tym zakresie przetwarzane będą następujące dane:
 • określające strony i przedmiot postępowania reklamacyjnego lub gwarancyjnego: w tym imię, nazwisko, numer identyfikacji podatkowej NIP, numer identyfikacji ludności PESEL, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, a także marka i model pojazdu, jego przebieg, numer rejestracyjny, numer identyfikacyjny pojazdu VIN,
 • informacje dodatkowe: w tym adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, numer rachunku bankowego.
  1. w celu wykonywania jazd próbnych.W tym zakresie przetwarzane będą dane określające podmiot wykonujący jazdę próbną: w tym imię, nazwisko, numer identyfikacji podatkowej NIP, numer identyfikacji PESEL, adres zamieszkania, adres korespondencyjny,prawo jazdy, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego.
  2. w celu marketingu bezpośredniego produktów oferowanych przez Viggen. W tym zakresie przetwarzane będą następujące dane:
 • określające potencjalnego klienta: w tym imię, nazwisko,
 • określające dane kontaktowe: w tym numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji.
  1. w celu dokonania badań i analiz statystycznych na potrzeby Viggen. W tym zakresie przetwarzane będą następujące dane:
 • określające rodzaj, przedmiot i strony umowy: w tym imię, nazwisko, numer identyfikacji podatkowej NIP, numer identyfikacji ludności PESEL, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, a także markę i model pojazdu, numer rejestracyjny, numer identyfikacyjny pojazdu VIN, rodzaj umowy cywilnoprawnej, polisę ubezpieczeniową, umowę kredytu bądź umowę leasingu, stan pojazdu,
 • określające dane kontaktowe: w tym numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, adres do korespondencji,
 • informacje dodatkowe: dane otrzymane z powszechnych rejestrów dłużników imię, nazwisko, NIP lub PESEL.
  1. w celu lepszego zrozumienia użytkowników i klientów, umożliwiającegoudoskonalanieoferowanych im produktów i usług („Profilowanie”). W tym zakresie przetwarzane będą dane określające aktywność użytkownika na stronie internetowej ploraz informacje dotyczące zawartych przez niego umów i preferencji zakupowych.
  2. w celu odpowiedzi na zapytania klientów kierowane drogą elektroniczną poprzez e-mail lub formularz kontaktowy znajdujący się na stronie pl. W tym zakresie przetwarzane będą dane:
 • określające podmiot pytający: w tym imię, nazwisko,
 • określające przedmiot zapytania: marka pojazdu, model pojazdu, jego przebieg, numer rejestracyjny, numer identyfikacyjny pojazdu VIN
 • określające dane kontaktowe: w tym numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji,
  1. w celu monitoringu przedsiębiorstwa Viggen abyzapewnić bezpieczeństwo pracownikom, kontrahentom i gościom Viggen oraz ich mienia i mienia Viggen. Wtym zakresie przetwarzane będą daneutrwalające wizerunek osób przebywających na terenie lub w obrębie przedsiębiorstwa Viggen.

Dane mogą być przetwarzane w formie papierowej, automatycznie lub elektronicznie, w tym za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, telefonu (np. automatyczne połączenia telefoniczne, wiadomości SMS, MMS), faksu oraz wszelkich innych środków (np. stron internetowych, aplikacji na telefony komórkowe).

 § 4 Podstawy prawne i okres przetwarzania danych osobowych

Przetwarzany Państwa dane osobowe na podstawie różnych podstaw prawnych w zależności od celu ich przetwarzania. Jednocześnie dane osobowe przechowywane są jedynie na okres jaki jest potrzebny dla danego celu, dla którego je wykorzystujemy.

W przypadku wykorzystywania danych osobowych wcelu zawarcia i wykonania umów sprzedaży, najmu, zlecenia i innych podstawą prawną ich przetwarzania jest realizacja działań niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust.1 lit b RODO), natomiast podanie danych osobowych jest konieczne dla celów wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W tym wypadku dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji umowy oraz do momentu przedawnienia roszczeń z niej wynikających.

W przypadku wykorzystywania danych osobowych w celu obsługi zlecenia reklamacyjnego z tytułu rękojmi podstawę przetwarzania stanowi obowiązek ustawowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), natomiastprzy realizacji procesu gwarancyjnego podstawą prawną przetwarzania danych stanowi wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W opisanych powyżej przypadkach dane osobowe przetwarzane będą przez okres do ostatecznego zakończenia postępowania reklamacyjnego lub gwarancyjnego, w tym wygaśnięcia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji.

Wprzypadku wykorzystywania danych osobowychw celu wykonywania jazd próbnych podstawą przetwarzania danych jest realizacja działań niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy dot. odbycia jazdy próbnej wybranym modelem samochodu prezentowanym przez Viggen(art. 6 ust.1 lit b RODO), natomiast podanie danych osobowych jest konieczne dla celów wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jednocześnie w związku z ochroną roszczeń oraz zgłaszaniem szkód ubezpieczycielowi podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Viggen (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W tym wypadku Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z jazdy próbnej. Dane osobowe będą przetwarzane w czasie niezbędnym do organizacji i realizacji jazdy próbnej, a w przypadku zainteresowania zakupem samochodu – do momentu zawarcia umowy sprzedaży oraz do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W przypadku wykorzystywania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów oferowanych przez Viggenpodstawę przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes Viggen, związany z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) a także Państwa zgoda (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO), udzielona za pomocą formularza i innych narzędzi znajdujących się na stronie internetowej viggenauto.pl. W tym przypadku dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania niemożliwa będzie realizacja usług marketingowych, w tym m.in. przesyłanie informacji o produktach, rabatach, konkursach.

W przypadku wykorzystywania danych osobowych w celu dokonania badań i analiz statystycznych na potrzeby Viggenpodstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Viggen związany z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe przetwarzane będą przez okres dziesięciu lat od chwili zawarcia umowy lub do momentu wygaśnięcia roszczeń  z niej wynikających.

W przypadku wykorzystywania danych osobowych w celu lepszego zrozumienia użytkowników, umożliwiającego udoskonalanieoferowanych im produktów i usług („Profilowanie”) podstawą przetwarzania danych jestdobrowolna zgoda na przetwarzanie danych(art. 6 ust. 1 lit a) RODO)udzielona za pomocą formularza i innych narzędzi znajdujących się na stronie internetowej viggenauto.pl. Dane osobowe przetwarzane będą do chwili, w której klient wycofa zgodę. Z chwilą wycofania zgody, dane nie będą dłużej przetwarzane do celów marketingowych i profilowania, jednak mogą nadal być przechowywane w celu obsługi potencjalnych roszczeń i/lub procesów sądowych.

W przypadku wykorzystywania danych osobowych w celu odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane drogą elektroniczną poprzez e-mail lub formularz kontaktowy znajdujący się na stronie viggenauto.plpodstawą przetwarzania danych jest realizacja działań niezbędnych do wykonania umowy (art. 6 ust.1 lit b RODO), natomiast podanie danych osobowych jest konieczne dla celów wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W przypadku wykorzystywania danych osobowych w celu monitoringu przedsiębiorstwa Viggen podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora danych osobowych, tj. zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, kontrahentom i gościom Spółki oraz ich mienia i mienia Spółki (art. 6 ust.1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy, a w przypadku konieczności wykorzystania zapisu monitoringu – przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego powyżej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne po prawidłowego wykonania naszych usług.

Powyższe terminy mogą być przedłużone w oparciu o nasze zobowiązania prawne lub regulacyjne, jak również na podstawie naszego uzasadnionego interesu, w celu zarządzania naszymi prawami (np. w celu zabezpieczenia naszych roszczeń postępowaniu sądowym) lub do celów statystycznych lub historycznych. Gdy nie potrzebujemy już korzystać lub przechowywać Państwa danych osobowych, są one usuwane  z naszych systemów oraz rejestrów lub anonimizowane, tak aby nie można już było Państwa zidentyfikować na ich podstawie. Usuwanie danych osobowych jest całkowite i trwałe.

 § 5 Udostępnianie danych osobowych

Viggen świadcząc usługi sprzedaży, serwisu, najmu pojazdów i sprzedaży, akcesoriów, a także pośrednicząc w sprzedaży usług finansowych i ubezpieczeniowych współpracuje z partnerami, którzy dostarczając m.in. pojazdy, części zamienne i produkty finansowo – ubezpieczeniowe, gromadzą i przetwarzają Państwa dane osobowe dla celów wykonania zamówień i usług oraz w zakresie i na zasadach opisanych w ich politykach prywatności. W szczególności:

–     FCA Italy S.p.A (dalej FCA) będzie przetwarzać Państwa dane jako współadministrator danych obok Viggen, w celu określonym w § 3 pkt 1, 2, 6 i 7, w szczególności: w celu spełnienia zobowiązań wynikających z umowy oraz wymogów prawnych dotyczących gwarancji, bezpieczeństwa produktów (np. akcje nawrotowe); w celu przeprowadzania audytów stacji dealerskiej; w celu udzielenia klientowi odpowiedzi oraz spełnienia wszelkich żądań klienta; w celu przeprowadzenia badania zadowolenia klienta w zakresie jakości produktów i usług FCA zgodnie z uzasadnionym interesem FCA.

–     Instytucje z branży finansowej oraz ubezpieczeniowej będą przetwarzać Państwa dane jako samodzielny administrator danych w celu spełnienia zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży produktów finansowych i ubezpieczeniowych przy zawarciu których pośredniczy Viggen oraz wymogów prawnych dotyczących produktu, w celu udzielenia klientowi odpowiedzi oraz spełnienia wszelkich żądań klienta, w celu przeprowadzenia badania zadowolenia klienta w zakresie jakości produktów i usług zgodnie z uzasadnionym interesem usługodawcy.

Jednocześnie w związku z wykonywaniem na zlecenie Viggen niektórych czynności i usług przez podmioty zewnętrzne, Viggen, jako administrator danych osobowych, na podstawie umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych udostępnia Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

 • świadczącym usługi doradcze, w tym z branży prawnej, finansowej, telekomunikacyjnej oraz zarządzania zasobami ludzkimi,
 • administrującym systemami teleinformatycznymi,
 • wykonującym czynności marketingowe,
 • z grupy kapitałowej Viggen sp. z o.o.

Ponadto Viggen może udostępniać Państwa dane osobowe organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa lub w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego lub ochrony naszych praw, praw osoby trzeciej lub bezpieczeństwa osobistego jednostki oraz klientów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Do celów wymienionych w § 3 dane mogą być przetwarzane przez strony trzecie działające w imieniu administratorów danych, zgodnie z wymogami umowy, w państwach członkowskich UE lub w krajach znajdujących się poza nią. Dane mogą być przekazywane stronom trzecim w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, wykonania nakazów władz publicznych lub skorzystania z przysługujących administratorowi danych praw przed organami sądowymi.

W ramach swoich stosunków umownych administratorzy danych wskazani powyżej mogą przekazywać dane osobowe do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym przechowywać je w bazach danych zarządzanych przez podmioty działające w imieniu administratorów danych. Zarządzanie bazami danych oraz przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z celami przetwarzania i jest przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. W przypadku gdy dane są przekazywane poza EOG, administratorzy danych podejmą odpowiednio wszelkie działania umowne w celu zagwarantowania właściwej ochrony danych, włączając w to m.in. umowy oparte na standardowych warunkach umownych przyjętych przez Komisję Europejską, określających zasady przekazywania danych poza EOG.

 § 6 Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące Państwa aktywności, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są w celach administracyjnych, statystycznych oraz w celu dostosowania zawartości naszej strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z usług.

Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana i odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Serwery, na których przechowywane są dane osobowe są zlokalizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

 § 7 Pliki cookies

Działając jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że nasza strona internetowa viggenauto.pl oraz nasza aplikacja mobilna używają technologię plików cookies, które służą identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszej strony internetowej i aplikacji mobilnej.

Co to są pliki cookies? To krótkie informacje tekstowe zapisywane przez serwery Viggen lub przez serwery firm partnerskich na Państwa urządzeniach końcowych (np. komputer, tablet, smartfon), które mogą zostać odczytane przez nasze serwery przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem końcowym.Pliki cookies dostarczają nam danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich ze strony internetowej i aplikacji mobilnej na potrzeby Google Analitics. Zawartość tych plików pozwala na identyfikację użytkownika.Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Wykorzystywane przez nas pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w Państwa urządzeniu końcowym, jego oprogramowaniu, ani też nie mają negatywnego wpływu na jego funkcjonowanie.

Podmiotami zamieszczającymi informacje w formie plików cookies w urządzeniu końcowym podczas użytkowania naszej strony internetowej i aplikacji mobilnej oraz uzyskującymi do nich dostęp są:

 • Viggen sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Modlińskiej 206,
 • firmy partnerskie, współtworzące strony internetowe i aplikacje mobilne Viggen. Są to w szczególności firmy takie jak Google czy Facebook.

Pragniemy wskazać, iż umieszczanie plików cookies na Państwa urządzeniach końcowych podczas użytkowania naszej strony internetowej i aplikacji mobilnej ma na celu:

 • dostosowanie zawartości strony internetowej i aplikacji mobilnych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tych usług; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika strony internetowej lub aplikacji mobilnej i odpowiednio wyświetlić treść dostosowaną do indywidualnych potrzeb,
 • tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej i aplikacji mobilnych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • utrzymanie sesji użytkownika strony internetowej lub aplikacji mobilnej,
 • dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
 • tworzenie statystyk oglądalności strony internetowej lub aplikacji mobilnej.
 • zapisywanie i analizowanie statystyk między innymi Google Analytics i Google AdWords.

Na naszej stronie internetowej oraz aplikacji mobilnej mogą być używane dwa rodzaje plików cookies:

–     Cookies sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej,

–     Cookies stałe – pliki które są przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Mogą Państwo w każdejchwili usunąć pliki cookies umieszczone na Państwa urządzeniu końcowym za pomocą opcji dostępnych w przeglądarce internetowej. Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych (domyślnych) akceptują tworzenie plików cookies na urządzeniu użytkownika. Każdy użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. By zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach, telefonach komórkowych, tabletach jak i innych urządzeniach. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Usunięcie lub zablokowanie możliwości tworzenia plików cookies na urządzeniu końcowym może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności naszej strony internetowej i aplikacji mobilnej.

W przypadku umieszczenia plików cookies na Państwa urządzeniu końcowym, przechowujemy je tak długo jak jest to konieczne do osiągnięcia ich celów tj. przez okres trwania sesyjnych plików cookies lub identyfikacyjnych plików sesyjnych, oraz przez okres określony zgodnie z prawem.

§ 8 Państwa Prawa

W ramach ochrony swoich danych osobowych posiadają Państwo prawo do:

–     dostępu do treści danych osobowychtj. prawo do otrzymania od administratorów danych informacji czy dane są przetwarzane, a jeśli tak, otrzymanie do nich dostępu,

 • sprostowania lub usunięcia danych osobowych prawo do otrzymania sprostowania niedokładnych i/lub niepełnych danych jak również prawo do usunięcia ich na podstawie uzasadnionego wniosku,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych tj. prawo do wnioskowania o wstrzymanie przetwarzania na podstawie uzasadnionego wniosku,
 • cofnięcia zgody lub jej ograniczenia, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych osobowych, z zastrzeżeniem, że przeniesienie danych jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy ich przetwarzanie jest w pełni zautomatyzowane,
 • sprzeciwu tj. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku uzasadnionego wniosku, w tym jeśli dane są przetwarzane w celach marketingowych lub profilowania,

–     wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się niezgodnie z prawem.

§ 9 Inspektor ochrony danych

W celu lepszego zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu uprawnień wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych oraz uprawnień jakie Państwu przysługują w związku z ich przetwarzaniem. Kontakt z Inspektorem możliwy jest:

 • listownie na adres: Viggen sp. z o.o., ul. Modlińska 206, 03-119 Warszawa,
 • pod numerem telefonu …………………………
 • drogą elektroniczną, e-mail: iod@pl
 • § 10 Postanowienia końcowe

Naszym celem jest zapewnienie najdalej posuniętej ochrony dla Państwa danych osobowych. W związku z tym pozostajemy otwarci na wszelkie sugestie dotyczące Polityki prywatności. Jakiekolwiek uwagi oraz pytania należy kierować na: Viggen sp. z o.o., ul. Modlińska 206, 03-119 Warszawa, e:mail: kontakt@viggenauto.pl.

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do zmian treści polityki prywatności w przypadku zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych. Wszelkie zmiany będą ogłaszane na naszej stronie internetowej poprzez publikację nowej wersji Polityki prywatności.

Ponadto zwracamy uwagę, iż strona viggenauto.plmoże zawierać linki lub odesłania do innych stron internetowych, których nie obejmują postanowienia niniejszej polityki prywatności. Zachęcamy, by po przejściu na inną stronę internetową zapoznać się z zasadami ochrony prywatności na nich obowiązującymi. Strony te podlegają własnym zasadom ochrony danych. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich działanie, w tym za przetwarzanie danych.

Back to top